Giảm giá!

The Tale Of Ancient Swords (古剑奇谭 Cổ Kiếm Kỳ Đàm) (2010-2011) [5CD] [Game Music]

350,000.00

Mô tả

The Tale Of Ancient Swords (Gujian Qitan) is a 3D role-playing video game developed by Shanghai Aurogon and published by Gamebar. It is the first installment of the Gujian Qitan series. It was originally released in China mainland on July 10, 2010 for Microsoft Windows.
 
It is known for being the first Chinese video game with fully voiced main characters. Since August 10, 2011, Shanghai Aurogon had released 7 pieces of downloadable content on its e-market. Many traditional Chinese culture elements were added, such as the myths, food, clothing, constructions, Taoism and so on. For example, names of the main characters are all derived from names of ancient Chinese alcoholic beverages. The design of monsters in the game was inspired by Chinese mythology, while cities and mazes were based on photos and history records. There are many examples of Chinese cuisine in the game. (Wikipedia)

The Tale Of Ancient Swords (古剑奇谭 Cổ Kiếm Kỳ Đàm) (2010-2011) [5CD] [Game Music]
The Tale Of Ancient Swords (古剑奇谭 Cổ Kiếm Kỳ Đàm) (2010-2011) [5CD] [Game Music]
The Tale Of Ancient Swords (古剑奇谭 Cổ Kiếm Kỳ Đàm) (2010-2011) [5CD] [Game Music]
The Tale Of Ancient Swords (古剑奇谭 Cổ Kiếm Kỳ Đàm) (2010-2011) [5CD] [Game Music]

专辑中文名: 榣山遗韵
艺术家: 原声大碟
发行公司: 北京网元圣唐娱乐科技有限公司
发行时间: 2010年-2011年

Tracklist:

CD1 – The Tale Of Ancient Swords (古剑奇谭) (2011) [APE]

01 – 凤鸣榣山 Feng Ming Yao Shan
02 – 青冥剑誓 Thanh Minh Kiếm Thệ
03 – 雪暖晴岚 Tuyết Noãn Tình Lam
04 – 君自兰芳 Quân Tự Lan Phương
05 – 剑舞红袖 Kiếm Vũ Hồng Tụ
06 – 清馨戏蝶•变调 Thanh Hinh Hí Điệp • Biến Điều
07 – 醉饮千觞•变调 Túy Ẩm Thiên Thương • Biến Điều
08 – 云音泛天 Vân Âm Phiếm Thiên
09 – 逝水 Thệ Thủy
10 – 日月同辉 Nhật Nguyệt Đồng Huy
11 – 霜天晓角 Sương Thiên Hiểu Giác
12 – 旭日初照•变调 Húc Nhật Sơ Chiếu • Biến Điều
13 – 竟夕相思 Cánh Tịch Tương Tư
14 – 劫烬吟 Kiếp Tẫn Ngâm
15 – 犹记多情 Do Kí Đa Tình
16 – 载酒行 Tái Tửu Hành
17 – 长亭离怨 Trường Đình Li Oán
18 – 如意令 Như Ý Lệnh
19 – 晦夜残恨 Hối Dạ Tàn Hận
20 – 相见欢 Tương Kiến Hoan
21 – 江山如歌 Giang Sơn Như Ca
22 – 剑歌行•变调 Kiếm Ca Hành • Biến Điều
23 – 沧海龙吟 Thương Hải Long Ngâm

CD2 – The Tale Of Ancient Swords (古剑奇谭) (2011) [APE]

01 – 剑魄琴心 Kiếm Phách Cầm Tâm
02 – 青冥剑誓•变调 Thanh Minh Kiếm Thệ • Biến Điều
03 – 暗涛 Ám Đào
04 – 君自兰芳•变调 Quân Tự Lan Phương • Biến Điều
05 – 清馨戏蝶 Thanh Hinh Hí Điệp
06 – 剑舞红袖•变调 Kiếm Vũ Hồng Tụ • Biến Điều
07 – 醉饮千觞 Túy Ẩm Thiên Thương
08 – 云音泛天•变调 Vân Âm Phiếm Thiên • Biến Điều
09 – 君临天下 Quân Lâm Thiên Hạ
10 – 霜天晓角•变调 Sương Thiên Hiểu Giác • Biến Điều
11 – 载酒行•变调 Tái Tửu Hành • Biến Điều
12 – 竟夕相思•变调 Cánh Tịch Tương Tư • Biến Điều
13 – 犹记多情•变调 Do Kí Đa Tình • Biến Điều
14 – 劫烬吟•变调 Kiếp Tẫn Ngâm • Biến Điều
15 – 相见欢•变调 Tương Kiến Hoan • Biến Điều
16 – 旭日初照 Húc Nhật Sơ Chiếu
17 – 幽夜苍茫•变调 U Dạ Thương Mang • Biến Điều
18 – 对酒当歌 Đối Tửu Đương Ca
19 – 平沙落雁 Bình Sa Lạc Nhạn
20 – 幻魔梦魇 Huyễn Ma Mộng Yểm
21 – 暮草秋忆 Mộ Thảo Thu Ức
22 – 祭神偈 Tế Thần Kệ
23 – 剑歌行 Kiếm Ca Hành
24 – 榣山遗韵•变调 Yao Shan Yi Yun•Bian Diao

CD3 – The Tale Of Ancient Swords (古剑奇谭) (2011) [APE]

01 – 寒山远黛 Hàn Sơn Viễn Đại
02 – 天净沙 Thiên Tịnh Sa
03 – 飞花点翠 Phi Hoa Điểm Thúy
04 – 远古回声 Viễn Cổ Hồi Thanh
05 – 破阵乐 Phá Trận Nhạc
06 – 荒原魂泣 Hoang Nguyên Hồn Khấp
07 – 破魔咒 Phá Ma Chú
08 – 渔樵唱晚•变调 Ngư Tiều Xướng Vãn • Biến Điều
09 – 天朝礼乐 Thiên Triều Lễ Nhạc
10 – 天朝礼乐•变调 Thiên Triều Lễ Nhạc • Biến Điều
11 – 禁魔咒•变调 Cấm Ma Chú • Biến Điều
12 – 凤尾丝竹 Phượng Vĩ Ti Trúc
13 – 异域幽音 Dị Vực U Âm
14 – 湖天春色 Hồ Thiên Xuân Sắc
15 – 碧波洞天 Bích Ba Động Thiên
16 – 长风破浪 Trường Phong Phá Lãng
17 – 霜月幻夜•变调 Sương Nguyệt Huyễn Dạ • Biến Điều
18 – 道法无边•变调 Đạo Pháp Vô Biên • Biến Điều
19 – 血戮 Huyết Lục
20 – 中皇晴雪 Trung Hoàng Tình Tuyết
21 – 剑影残心 Kiếm Ảnh Tàn Tâm
22 – 芳华如梦•变调 Phương Hoa Như Mộng • Biến Điều
23 – 红莲劫焰 Hồng Liên Kiếp Diễm
24 – 绮山幻舞 Ỷ Sơn Huyễn Vũ
25 – 幽夜苍茫 U Dạ Thương Mang
26 – 寒宫惊梦 Hàn Cung Kinh Mộng
27 – 雷霆虚空 Lôi Đình Hư Không
28 – 星河涛声 Tinh Hà Đào Thanh

CD4 – The Tale Of Ancient Swords (古剑奇谭) (2011) [APE]

01 – 榣山遗韵 Yao Shan Yi Yun
02 – 远古回声•变调 Viễn Cổ Hồi Thanh • Biến Điều
03 – 破阵乐•变调 Phá Trận Nhạc • Biến Điều
04 – 秋夜悲思 Thu Dạ Bi Tư
05 – 彩云追月 Thải Vân Truy Nguyệt
06 – 荒原魂泣•变调 Hoang Nguyên Hồn Khấp • Biến Điều
07 – 破魔咒•变调 Phá Ma Chú • Biến Điều
08 – 渔樵唱晚 Ngư Tiều Xướng Vãn
09 – 花月春风 Hoa Nguyệt Xuân Phong
10 – 云隐仙踪 Vân Ẩn Tiên Tung
11 – 暮鼓晨钟 Mộ Cổ Thần Chung
12 – 群妖舞 Quần Yêu Vũ
13 – 禁魔咒 Cấm Ma Chú
14 – 铁柱镇妖 Thiết Trụ Trấn Yêu
15 – 凤尾丝竹•变调 Phượng Vĩ Ti Trúc • Biến Điều
16 – 霜月幻夜 Sương Nguyệt Huyễn Dạ
17 – 道法无边 Đạo Pháp Vô Biên
18 – 焚天变 Phần Thiên Biến
19 – 云隐仙踪•变调 Vân Ẩn Tiên Tung • Biến Điều
20 – 离亭燕 Li Đình Yến
21 – 云涌天壁 Vân Dũng Thiên Bích
22 – 芳华如梦 Phương Hoa Như Mộng
23 – 红莲劫焰•变调 Hồng Liên Kiếp Diễm • Biến Điều
24 – 杏叶书香 Hạnh Diệp Thư Hương
25 – 雾魇梦华 Vụ Yểm Mộng Hoa
26 – 寒宫惊梦•变调 Hàn Cung Kinh Mộng • Biến Điều

Luo Jiyi – The Tale Of Ancient Swords (古剑奇谭 精选音乐CD) (2010) [FLAC]

1 剑魄琴心 (Live 版) Jiàn Pò Qín Xīn (Live Bǎn)
Kiếm Phách Cầm Tâm (Live Bản)
2 相见欢 • 变调 (Live 版) Xiāng Jiàn Huān•Biàn Diào (Live Bǎn)
Tương Kiến Hoan•Biến Điệu (Live Bản)
3 彩云追月 Cǎi Yún Zhuī Yuè
Thải Vân Truy Nguyệt
4 凤尾丝竹 (Live 版) Fèng Wěi Sī Zhú (Live Bǎn)
Phượng Vĩ Ti Trúc (Live Bản)
5 青冥剑誓 Qīng Míng Jiàn Shì
Thanh Minh Kiếm Thệ
6 剑歌行 • 变调 Jiàn Gē Xíng•Biàn Diào
Kiếm Ca Hành•Biến Điệu
7 君自兰芳 Jūn Zì Lán Fāng
Quân Tự Lan Phương
8 清馨戏蝶 (Live 版) Qīng Xīn Xì Dié (Live Bǎn)
Thanh Hinh Hí Điệp (Live Bản)
9 雪暖晴岚 (Live 版) Xuě Nuǎn Qíng Lán (Live Bǎn)
Tuyết Noãn Tình Lam (Live Bản)
10 剑舞红袖 Jiàn Wǔ Hóng Xiù
Kiếm Vũ Hồng Tụ
11 醉饮千觞 Zuì Yǐn Qiān Shāng
Túy Ẩm Thiên Thương
12 破魔咒 • 变调 Pò Mó Zhòu•Biàn Diào
Phá Ma Chúc•Biến Điệu
13 破阵乐 Pò Zhèn Lè
Phá Trận Lạc
14 秋夜悲思 Qiū Yè Bēi Sī
Thu Dạ Bi Tư
15 犹记多情 • 变调 (Live 版) Yóu Jì Duō Qíng•Biàn Diào (Live Bǎn)
Do Kí Đa Tình•Biến Điệu (Live Bản)
16 星河涛声 Xīng Hé Tāo Shēng
Tinh Hà Đào Thanh
17 道法无边 Dào Fǎ Wú Biān
Đạo Pháp Vô Biên
18 长亭离怨 (Live 版) Cháng Tíng Lí Yuàn (Live Bǎn)
Trường Đình Ly Oán (Live Bản)
19 晦夜残恨 (Live 版) Huì Yè Cán Hèn (Live Bǎn)
Hối Dạ Tàn Hận (Live Bản)
20 幽夜苍茫 • 变调 Yōu Yè Cāng Máng•Biàn Diào
U Dạ Thương Mang•Biến Điệu
21 霜天晓角 Shuāng Tiān Xiǎo Jiǎo
Sương Thiên Hiểu Giác
22 霜天晓角 • 变调 Shuāng Tiān Xiǎo Jiǎo•Biàn Diào
Sương Thiên Hiểu Giác•Biến Điệu
23 红莲劫焰 • 变调 Hóng Lián Jié Yàn•Biàn Diào
Hồng Liên Kiếp Diễm•Biến Điệu
24 逝水 Shì Shuǐ
Thệ Thủy
25 寒山远黛 Hán Shān Yuǎn Dài
Hàn Sơn Viễn Đại

NHỮNG BÀI VIẾT ĐƯỢC QUAN TÂM NHẤT:

THEO DÕI MEGA STORE TẠI:

LIÊN HỆ VỚI CHÚNG TÔI:

Đánh giá

Chưa có đánh giá nào.

Hãy là người đầu tiên nhận xét “The Tale Of Ancient Swords (古剑奇谭 Cổ Kiếm Kỳ Đàm) (2010-2011) [5CD] [Game Music]”

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *